Списък на действащите политики

Наименование Тип Съгласие на потребителя
Условия за ползване Политика на сайта Всички потребители

Резюме

Уважаеми потребители, Вашият достъп и използването на този интернет сайт се определят и регулират от описаните тук условия за ползване. Преди да ползвате сайта, ги прочетете внимателно и подробно. След приемането им, за Вас възникват определени права и задължения, подчинени на посочените по-долу правила.

Пълна политика

Собственост и авторски права

1. Ресурсният център "Е-ЛИТЕРА" и домейните e-litera.com и e-litera.eu са собственост на Е-ЛИТЕРА СОФТ ЕООД, ЕИК: 201285209. Адрес за кореспонденция: 9000 Варна, ул. "Васил Друмев" № 47, вх. А, ет. 1, ап. 1. E-mail: info @ e-litera . eu. Тел.: +359-877-633399 и +359-52-632332.

2. Сайтът осигурява онлайн достъп до произведения на науката (електронна учебна и научна литература и курсове в системата на професионалното образование и обучение), публикувани от организации, притежаващи издателски права съгласно Закона за авторските и сродните му права. Анотации на предлаганите заглавия са представени в информационния блок на всяко едно от тях.

3. Авторските права върху съдържанието на публикуваните в сайта произведения на науката са собственост на съответните автори. Те носят пълната отговорност за оригиналността на своите публикации.

4. Сайтът се използва за лична употреба, при условие, че потребителите се съобразяват с разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права. Зареждане и изпълнение на съдържанието на произведенията е допустимо само при спазване на следните лицензионни условия:

• Да не правите и да не разрешавате да се правят каквито и да било копия на съдържанието или на части от него;

• Да не предоставяте за публично или частно ползване, да не продавате, отдавате под наем или по друг начин да прехвърляте правата си върху използването на съдържанието и достъпа си до него;

• Да не променяте, приспособявате или адаптирате съдържанието;

• Да не създавате вторични продукти, без изричното писмено съгласие на съответното издателство и автор;

• Да се регистрирате индивидуално като потребител на Ресурсния център като въведете вярна лична информация и информация за контакт;

• Да заплатите лицензионна такса, ако такава е предвидена.

5. Ако е предвидена лицензионна такса за ползване на дадено заглавие, правата по предходната точка се предоставят след ЗАПЛАЩАНЕ НА ЛИЦЕНЗИОННАТА ТАКСА ПО УКАЗАНИЯ В САЙТА РЕД И РАЗМЕР.

6. Извън условията на т. 4 и 5 използване, възпроизвеждане, извеждане, копиране, изпълнение, модифициране, предаване и разпространение на части от съдържанието на сайта е възможно само ако това е изрично указано на страницата на съответното заглавие или след съгласие на авторите. При получаване на съгласие за публикуване, цитирането на източника е задължително, а сайтовете трябва да сложат връзка (хиперлинк) към източника.

7. Материалите или съобщенията, изпращани към сайта (коментари, мнения, въпроси и други), се считат за неконфиденциални, без права на собственост.

8. Отговорност за мненията във форумите носят авторите им. За да цитирате мнения от форумите на място, различно от форумите, трябва да поискате разрешение, както от автора на мнението, така и от администратора на сайта.

9. Софтуерът и системите за управление на съдържание, които са достъпни чрез e-litera.com и e-litera.eu са под закрилата на авторското право и са собственост на съответните производители и/или техните доставчици и партьори. Моля преди употребата им да се запознаете с условията за ползване, определени от техните собственици.

Правила за ползване

1. С отварянето на която и да е от страниците с наши ресурси, вие се задължавате да се придържате към общоприетите етични правила за поведение и език:

• В сайта е недопустимо некултурно, грубо и неприлично поведение, лични атаки, „флейминг”, или други форми на неучтиво или непрофесионално поведение при онлайн срещите.

• Няма да разпространявате недоговорени комерсиални съобщения („спам”), чрез инструментите на Ресурсния център или да предприемате всякакви други действия, които налагат неоснователни или необичайно големи затруднения за тази уеб инфраструктура. По наше усмотрение и без предварително или последващо съобщение можем да използваме анти-спам технологии, които могат да премахнат Вашите съобщения, без да бъдат доставени или да достигнат до вас.

• В този сайт НЯМА място за прояви на дискриминация, непотизъм, етнически, религиозни и политически спорове.

• Не е допустимо ползването на сайта, ако мотивът за това е очакването или намерението да получите непозволено предимство или привилегировано третиране.

2. За преподавателите ползването на материалите на Ресурсен център „Е-литера” не трябва да създава конфликт на интереси и да влияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на задълженията към образователната институция, в която работят.

За да се гарантира това, ползването на учебните материали от нашия сайт не може да бъде задължително за обучаемите. Избирайки да използват и препоръчват на своите студенти материалите от нашия сайт, преподавателите се ЗАДЪЛЖАВАТ: 

• Да не им оказват натиск да закупуват заглавията; 

• Да не формират очаквания, че закупуването на достъп до материали от сайта ще създаде непозволено предимство при оценяването или привилегировано третиране по време на занятията; 

• Да им предлагат и други достъпни алтернативи, както за подготовка, така и за осъществяване на обратна връзка и контрол върху самостоятелната работа;

• Да зачитат конфиденциалния характер на информацията за активността и постиженията на обучаемите и да не я разпространяват публично в каквато и да е форма.

3. Ползването на системата е индивидуално и изисква да се държите почтено при тестовите форми за обратна връзка. Под почтеното поведение се разбира:

• Да не използвате външни източници на информация по време на тестовете - учебници, интернет, мобилни телефони и всеки друг източник на информация;

• Да не търсите и да не приемате помощ от други лица, независимо от начина по-който се прави това или въпроса, по който се търси помощ;

• Да не копирате, принтирате или преписвате теста или части от него;

• Да представяте вярна идентификация, да не се правят опити да се преодолее процедурата за идентификация или да се "пробиете" системата за онлайн тестване и управление на съдържанието.

4. Ако имате информация или прецените поведението на някой друг в сайта като противоречащо на горепосочените изисквания или незаконно, или ако откриете в него материали с такова съдържание, следва да ни уведомите веднага чрез линка "Сигнали за нередности".

Политика за сигурността

1. За да гарантираме безопасността на нашите потребители, ние също събираме информация за посетителите. При положение че някой от тях се отклонява от заявените по-горе етични принципи и правилата за поведение и език, политиката ни е незабавно и без предизвестие да прекратим неговия достъп и дейност в системата, а ако поведението му представлява и престъпление, да предадем информацията за това на съответните държавни органи.

2. Използването на ресурсите в сайта и комуникацията между участниците в него не са анонимни. Не се разрешават групови регистрации. Следва да се регистрирате с истинските си данни и имена, изписани на кирилица. Всякакъв опит за укриване на самоличността, заблуждаване и посочване на неверни и непълни данни, посочване на данни на други лица, споделяне на Вашата регистрация с друг, решаване на индивидуални контролни тестове от повече от едно лице от един и същ компютър в едно и също или последователно време, както и предоставянето на потребителското име и паролата на други лица ще води до незабавно и без предизвестие прекратяване на Вашата регистрация. Единствено вие ще бъдете отговорни за всички действия предприети с Вашата потребителска регистрация.

3. Няма да използвате средства за следене, автоматично събиране на информация или всякакви други устройства за контрол или копиране на уеб страниците, от които се състои този сайт или неговото съдържание, без нашето изрично съгласие.

4. Няма да предоставяте информация за никой от нашите потребители на трети страни, без изрично негово съгласие.

Цени, срокове и условия за осигуряване на достъп до заглавията

1. Информацията за условията за получаване на достъп до дадено заглавие и размера на лицензионната такса, ако такава се дължи, е публикувана на сайта. За достъп до нея потребителят следва да кликне върху наименованието на заглавието. 

2. Цените са с включени всички дължими данъци. 

2.1. При плащане с банков превод банковите такси и комисионните за плащането са за сметка на потребителя. Срокът за осигуряване на достъп при този метод на плащане е два работни дена от плащането. 

2.2. При плащане с PayPal стойността на таксите и комисионните е включена в цената. При този метод на плащане достъпът се осигурява автоматично и веднага след плащането.

3. Всички обявени в сайта цени са валидни единствено и само към момента. Запазваме си правото без предупреждение да ги променяме по всяко време, съобразно факторите, които оказват влияние върху тяхното формиране.

4. Срокът за осигуряване на достъп до заглавия, предвиждащи плащането на лицензионна такса, е до два работни дни след като е извършено плащането. След като бъде заверена сметката, по която следва да се преведе лицензионната такса, се осигурява автоматичен достъп до даденото заглавие и то се появява в блока "Моите заглавия".

5. Достъпът до заглавията е със срок. Освен ако в информационния блок на заглавието не е посочено друго, срокът за достъп на заплатилите от 20 февруари до 19 юли изтича на 20 юли, а срокът за достъп на заплатилите от 20 юли до 19 февруари изтича на 20 февруари. Достъпът до всяко заглавие се прекратява след изтичане на срока за достъп до всяко заглавие, но не по-късно от 31 август на съответната година.

Право на отказ

1. Всеки потребител може да се откаже от поръчания с плащането си достъп при условията на чл. 50 от Закона за защита на потребителите в рамките на 14 дни, считано от датата на получаване на достъпа. Това право се реализира, ако не сте започнали да сваляте (download) съдържанието на заглавието.

2. За да получите обратно внесената лицензионна такса, следва да изпратите заявление за това чрез линка "За контакти и помощ", в което да посочите титуляра и номера на сметката, по която желаете да се върне сумата.

3. Сумата ще бъде върната по посочената банкова сметка в рамките на пет работни дни от получаването на заявлението, като на основание чл. 55(2) от Закона за защита на потребителитеот нея ще бъде удържан размера на банковата такса за превода.

Език

1. Навсякъде по сайта и във форумите и чатовете на отделните заглавия се пише ЗАДЪЛЖИТЕЛНО на кирилица.

2. Всички съобщения и регистрации с посочени имена на латиница ще бъдат изтривани веднага, когато бъдат забелязани. 

Политика за защита на личната информация

1. Ние се отнасяме много сериозно към защитата на Вашите лични данни. За да осигурим достъп до услугите ни, трябва да събираме и съхраняваме определена лична информация за Вас.

2. Събирането и обработването на личните данни на ползвателите на услугите ни е съобразено със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година. "Е-ЛИТЕРА СОФТ" ЕООД е регистрирано като администратор на лични данни с Идентификационен номер 297247 в Регистъра на администраторите на лични данни, поддържан от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) - гр. София, пк. 1000, ул. ”И. Гешов”№15, тел. (02)9402046; факс (02)9403640; email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg.

3. Деца под 16-годишна възраст нямат достъп до услугите, предоставяни от https://e-litera.eu/. Като се съгласите с тази декларация за поверителност, вие също се съгласявате и декларирате, че сте навършили 16 години.

4. Основната информация за Вас се събира, когато създавате профила си - име и фамилия, телефонен номер и имейл адрес. Когато използвате сайта, се събира информация за IP адреса, от който го правите, а информацията за потребителите, курсовете, дейностите и ресурсите, с които взаимодействате, както и за Вашите резултати от ползването на формите за обратна връзка, ще бъде запазена и свързана с информацията за Вашия профил. Ако сте студенти и желаете да бъдете идентифицирани като такива в сайта, при регистрацията си може да попълните своето Висше училище, група и факултетен номер. Не сте задължени да го правите, ако не желаете да предоставите тази информация. С приемане на условията за ползване, изрично се съгласявате да обработваме личните Ви данни, предоставени при регистрацията, както и информацията за дейността Ви в сайта.

5. Целите на събирането на тази информация са: да Ви осигурим достъп до онлайн курсовете на адрес https://e-litera.eu/, да регистрираме активността и постиженията Ви във формите за обратна връзка, да гарантираме правата на авторите, както и правата и сигурността на другите наши потребители, да осъществяваме връзка с Вас, като наши клиенти. 

6. Личните данни, които събираме при регистрацията и от дейността Ви в сайта няма да бъдат използвани по начин, който накърнява конфиденциалния им характер. Вашата лична информация няма да бъде продавана, давана под наем или предлагана за маркетингови цели на трети страни. Данните за активността Ви и резултатите от формите за обратна връзка в отделните заглавия ще бъдат споделяни единствено с авторите на заглавията и преподавателите по тях, с цел осигуряване на обратна връзка, подобряване на качеството на предлаганите учебни материали и подпоматане на подготовката Ви. Автоите и преподавателите ще разполагат с тази информация единствено, ако са се съгласили да не използват личната Ви информацияза маркетингови цели и да не я споделят с трети страни.

7. Вие не сте задължени и ние не изискваме от Вас да въвеждате или да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за да разгледате нашия сайт. Статистическата информация за използването на сайта се използва за подобряване на функцонирането на сайта и услугите, предоставяни на него.

8. Вие притежавате пълен контрол кои Ваши лични данни да бъдат публикувани и пред каква аудитория. Този контрол може да упражнявате чрез записите и настройките си в своя профил.

9. В профила си в сайта в никакъв случай не посочвайте своите ЕГН, номер на лична карта и друга чувствителна информация, като специални категории данни (данни, свързани със здравословно състояние, сексуална ориентация, принадлежност към политически партии и политически възгледи, религиозни вярвания, расов или етнически произход, биометрични показатели и др.) и на лични данни, свързани с присъди и нарушения. Ние не не интересуваме и не събираме такива данни, а предоставянето им би могло да застраши сигурността на личната Ви информация. В случай, че, по свое собствено желание и преценка, обявите публично свои лични данни, специфични подробности за Вас или друга информация за Вас и Вашите действия на публично достъпните секции от сайта, то трябва да знаете, че спрямо тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни и съответно "Е-ЛИТЕРА СОФТ" ЕООД не носи отговорност за нея.

10. Личните Ви данни се съхраняват, докато сте регистрирани на адрес https://e-litera.eu/. Регистрацията в сайта се прекратява и информацията за профила се изтрива, когато не е бил достъпен в продължение на 24 последователни месеца. Данните за достъпа до заглавията и резултатите от формите за обратна връзка се заличават след крайната дата за достъп, но не по-късно от 31 август на съответната година. Срокът за съхраняване на регистрите от дейността на потребителите в системата е 120 дена.

11. Вие имате право на достъп до личните си данни, обработвани от "Е-ЛИТЕРА СОФТ" ЕООД; право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни и правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това; право да бъдете уведомени преди да бъдат разкрити за пръв път личните Ви данни на трети лица и да Ви бъде предоставена възможност да възразите срещу такова разкриване и използване; право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

12. Ако предварително сте се съгласили да разрешите на "Е-ЛИТЕРА СОФТ" ЕООД да съхранява и обработва личните Ви данни в съответствие с тази декларация за поверителност и искате да оттеглите Вашето съгласие, следва да влезете в профила си, да кликнете върху линка "Искане за данни" и да изпратите ново искане с избрана опция "Изтрийте всички мои лични данни". След обработка на заявката Ви, вече няма да имате достъп до услугите, предоставяни от https://e-litera.eu/, ако Вашето съгласие е оттеглено и сте поискали личните Ви данни да бъдат изтрити. 

13. Можете да правите корекции на пълната информация от потребителския си профил, ако данните в него са неверни, непълни или неточни. Това трябва да се направи без ненужно забавяне. Ако имате въпроси или искате Ваши данни да бъдат коригирани от нас, следва да влезете в профила си, да кликнете върху линка "За въпроси по защитата на личните данни" и да изпратете съобщение.

14. Можете да поискате копие на всички лични данни, отнасящи се до Вас, които са събрани в съответствие с тези правила за поверителност. За да направите това, следва да влезете в профила си, да кликнете върху линка "Искане за данни" и да изпратите ново искане с избрана опция "Експортирайте всички мои лични данни". След като заявката Ви бъде обработена, ще получите възможност да свалите своята информация.

Приложимо законодателство и други условия

1. Условията за ползване са създадени в изпълнение на Глава ІІІ от Закона за електронната търговия и другото действащо законодателство в Република България, както и с цел да бъдат защитени правата на потребителите. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

2. За допълнителни въпроси се обръщайте към нас чрез линка "За контакти и помощ" или на посочените имейл и телефон. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използване на представените средства за връзка с нас. Свързването от телефон е според тарифния Ви план.

3. Предвид особеностите на използваните технологии, не гарантираме непрекъснатото и безпроблемно ползване на сайта и не носим отговорност за каквито и да е загуби или преки, непреки или последващи вреди и пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа Ви до и ползването на сайта.

4. Съдържанието на сайта и условията за неговото ползване могат да бъдат променяни или обновявани по всяко време и без предизвестие. Промените на условията за ползване, както и за причините за тях, ще бъдат своевременно обявявани в блока за съобщения.

5. За всяко нарушение на потребителските Ви права по Закона за защита на потребителите, може да се обръщате към Комисията за защита на потребителите - www.kzp.bg или към интернет платформата за решаване на потребителски спорове (OPC) на Европейската комисия (EK) - http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Осъществявайки достъп до този сайт се счита, че приемате тези условия и изисквания в тяхната цялост. Ако не сте съгласни напълно с тези правила и условия, молим да не се регистрирате и да напуснете този сайт незабавно.


Благодарим ви, че отделихте от времето си да прочетете тази страница. Пожелаваме Ви приятни и полезни минути в сайта!

Последно модифициране: сряда, 28 март 2018, 07:49