Учебникът Информационни системи за управление на трафика на плавателните съдове представя интензивното развитие на комуникационните и информационни технологии и тяхното приложение в корабоплаването в последните години, както и някои резултати от изследователската работа в тази област, провеждана в катедра „Електроника“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ - Варна.

Съдържанието на учебника отразява техническата структура на информационната система за управление на трафика на плавателните съдове на Р. България, изграждана в продължение на почти две десетилетия и достигнала своя завършен вид и функционалност в резултат на серия от успешно приключили проекти с Европейско финансиране. Основните теми са посветени на подсистемите, осигуряващи информация за формиране на пълната картина на трафика в района на действие на системата и представят теоретичната основа, съвременното състояние на използваните технологии и техническите спецификации с оценка на основните експлоатационни параметри. Темите са развити в достатъчен обем и строгост на математическия апарат и са осигурени със списъци на допълнителни литературни източници.

Учебникът е предназначен за студентите, обучаващи се по различни специалности и образователно-квалификационни степени във факултет Навигационен на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, които изучават дисциплината „Системи за наблюдение и управление на корабния трафик“. Той може да бъде полезен и на всички читатели, ангажирани професионално или желаещи да се запознаят по-подробно с тази интересна и бързо развиваща се област на приложение на новите електронни технологии в корабоплаването.

Заглавието е структурирано в три части: основи и структура, организация на и управление на международни транспортни системи. така оформен, учебникът може да бъде полезен като основно и допълнително четиво на студенти от широк кръг от специалности: Мениджмънт на водния транспорт, Експлоатация на флота и пристанищата, Корабоводене и др. Освен чисто лекционния материал са посочени и решени редица конкретни задачи от областта на международните транспортни системи. Не на последно място, съществени части от представените методи и алгоритми могат да бъдат добра отправна точка и основа на бъдещи докторатски тези в областта на управлението на международните транспортни системи.
Учебното помагало цели да запознае и подготви обучаемите за работа с такива корабни чертежи, от каквито ще се нуждаят при изпълнение на професионалните си задачи на борда на всяко плавателно средство. Ръководството е както за навигатори, така и за корабни механици, като по време на курса акцента е поставен по различен начин за двете специалности относно техническите детайли. Ръководството отговаря на критериите, заложени за образование на квалифицирани морски лица, съгласно изискванията на ИМО (Международната Морска Организация), и по-точно на ИМО Модел курсoве STW 44-3-5 – Офицери, отговорни за навигационна вахта и STW 44-3-6 – Офицери, отговорни за инженерна вахта.
Настоящото учебно пособие е предназначено за студенти, обучаващи се във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, по специалности „Експлоатация на флота и пристанищата” и „Корабоводене”. Учебното пособие съдържа основните принципи на организация и управление на търговския флот в условията на динамичната среда на световното търговско корабоплаване. Съдържанието на учебното пособие съответства на актуалните учебни програми и е разработено съобразно изискванията на националните институции и международните организации за обучение и подготовка на морските правоспособни лица и студенти, обучаващи се по тези специалности.
Настоящото учебно пособие е предназначено за студенти, обучаващи се във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, по специалност „Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия”. Учебното пособие съдържа основните принципи на организация и управление на търговския флот в условията на динамичната среда на световното търговско корабоплаване. Съдържанието на учебното пособие съответства на актуалните учебни програми.

Мореходността на кораба е основно качество, което характеризира неговата годност да плава и осъществява дейността си по предназначение: да превозва товари ако е търговски, да води бойни действия ако е военен, да спасява хора и имущество ако е спасителен и т.н. Освен това „мореходност“ като понятие се употребява и в морското право. Авторът на това помагало подробно разглежда начините за постигане на различните качества, които трябва да притежава кораба, за да бъде мореходен като: плавучест, здравина, устойчивост, ходкост и т.н. Ако корабът не притежава макар и едно от необходимите качества или е загубил някой от тях по време на експлоатацията му, не може да отплава и бива задържан от съответните власти до отстраняване на недостатъка.

Настоящето Учебно ръководство има за цел в сбит, синтезиран вид да представи накратко тематиката за пожарна безопасност по корабите, пристанищата, обществени и битови сгради
Настоящият сборник (Курс лекции) съдържа концентрирана теоретична и практическа информация за обекта „пристанище”. Изяснява се същността, статута и особеностите на пристанищата в Р. България, както и на услугите и дейностите, които се извършват в тях. Систематизирано се разглеждат основните пристанищни елементи и тяхната взаимообвръзка. Акцентира се върху пристанищните хидротехнически съоръжения и различните пристанищни зони и елементи. Дават се понятия за пристанищните технологии в т.ч. за механизацията, складовете и принципите за обработка на различните видове товари. Изясняват се изискванията за експлоатация на едно пристанище и за управлението на целия пристанищен сектор в Р. България. Сборникът е предназначен за обучение в учебни дисциплини в областта на водния транспорт с акцент „пристанище” и неговата експлоатация в интерес на корабоплаването.
За студенти от ВВМУ "Н. Вапцаров"
Книгата "Търсене и спасяване на море” разглежда принципната структура на националните системи за търсене и спасяване според изискванията на конвенцията SOLAS и ръководството за търсене и спасяване IAMSAR. Представен е редът за изчисляване на размерите на район за търсене на бедстващи съдове на море, организация на силите за търсене и схеми за обследване на района на бедствието според броя на спасителните средства. В първа глава са представени и поворотите за маневриране на кораб при оказване на помощ на човек зад борд. Във втора глава е разгледан алгоритъм за търсене на свободноплаващ предмет. В нея подробно са представени елементите му и математическия апарат за тяхното изчисляване. Книгата е предназначена за студенти и учащи се от морските факултети и училища.