От тази книга ще разберете механизмите на реалното човешко поведение в условията на ограничени рационалност, егоизъм и воля; ще осъзнаете деформациите в своето собствено поведение и ще научите как да ги избягвате или използвате за постигане на целите си; ще научите как да влияете на другите, как да се възползвате от поведенческите им грешки и предпазвате от вредните влияния върху вас. Тя ще ви помогне да подобрите личния си живот, професионалната си кариера и начина, по който гледате на света. За да придобиете представа за съдържанието, може да прегледате текста на увода или неговата презентация. 
Заглавието изследва икономическото поведение на индивидите и фирмите, функционирането на пазарния механизъм, ефектите от държавната намеса в неговата работа и основните микроикономически проблеми. Съдържанието е подходящо за обучаеми от неикономически специалности с различна начална подготовка. Разделено е на 13 теми, като по всяка тема са предложени съответната глава от учебника, анимирана презентация, мисловна карта, тестове за самостоятелна работа, въпроси за самоподготовка. Генерират се и тестове за проверка на знанията върху целия материал.
Заглавието изследва причините, които налагат развитието на публичния сектор и провеждането на социална политика, анализира различните инструменти на публичните политики и отговоря на въпросите кой се облагодетелства от тях и кой поема разходите, как те въздействат върху индивидуалното поведение и дали и в каква степен те са рационален отговор и решение на реално съществуващите практически проблеми. Разглеждат се и алтернативните институционални структури, натрупаният опит в развитите страни и у нас в тяхното приложение и се търсят ефективните за българските условия решения.
В този курс е включена информацията, която е необходима за постигането на целите на дисциплината Икономика на труда и успешното представяне на изпитите. Структурата на курса предлага редица възможности за самостоятелна подготовка. Тук по всяка една от темите ще намерите основната учебна литература, РРТ презентация на лекцията и тест за проверка на знанията.
Макроикономиката изучава поведението на основните агрегатни величини в националните икономики, връзките между тях и възможните политики за регулирането им. В този курс са представени позициите на основните теоретични школи, а картината на макроикономическите зависимости се изгражда системно. Първо се анализира равновесието на пазарите на стоки и услуги. След това равновесието на паричните пазари и ресурсните пазари. Накрая се изследва и влиянието на макроикономическата политика при отворена икономика. Освен учебник по дисциплината заглавието включва и презентация по всяка от петнадесетте теми и тестове за проверка на знанията върху целия материал.

Заглавието запознава обучаемите със съвременните иконометрични методи и техники, прилагани в практиката на икономическия анализ. След успешно завършване на курса по дисциплината, студентите ще са в състояние да боравят и прилагат голям брой практически подходи при решаване на задачи третиращи количествени зависимости между икономически параметри и величини. Изграждат се преносими умения за: (1) основите на иконометрията и нейното приложение в икономическите анализи; (2) подпомагане на решенията в широк социален и политически контекст. Всички тези преносими умения са приложими и имат определена роля в процесите на вземането на решения.

Заглавието запознава студентите с  подхода на икономическата теория към разбирането на човешкото поведение. Изложението осигурява базисни познания по икономика, като акцентира върху методологическите аспекти на икономическия анализ. Представят се класическите и традиционни за въвеждащите икономически курсове концепции, обясняващи разпределението на ресурсите, ценовия механизъм, ефективния избор, производството, пазарните структури, фирменото управление на ресурсите и мотивацията на труда. Заедно с това се правят връзки и към едни от най-мощните оръдия на съвременната икономическата теория – теорията за фирмата, теорията на игрите, икономиката на информацията и поведенческата икономика, оценяващи ситуациите на ограничена рационалност, високи транзакционни разходи, взаимосвързано поведение и несигурност.