От тази книга ще разберете механизмите на реалното човешко поведение в условията на ограничени рационалност, егоизъм и воля; ще осъзнаете деформациите в своето собствено поведение и ще научите как да ги избягвате или използвате за постигане на целите си; ще научите как да влияете на другите, как да се възползвате от поведенческите им грешки и предпазвате от вредните влияния върху вас. Тя ще ви помогне да подобрите личния си живот, професионалната си кариера и начина, по който гледате на света. За да придобиете представа за съдържанието, може да прегледате текста на увода или неговата презентация. 
Половината от приходите от това заглавие се отделят за благотворителната инициатива „Изкуството за деца в нужда“ на Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ в подкрепа на деца, младежи и девойки в неравностойно положение, лишени от родителска грижа или със специални потребности. Благодарение на вашата подкрепа сме дарили над 1000 лв. от продажбите и се надяваме да дарим много повече в бъдеще. Авторът и издателството благодарят, че проявихте интерес към "Архитектура на избора".
Заглавието изследва икономическото поведение на индивидите и фирмите, функционирането на пазарния механизъм, ефектите от държавната намеса в неговата работа и основните микроикономически проблеми. Съдържанието е подходящо за обучаеми от неикономически специалности с различна начална подготовка. Разделено е на 13 теми, като по всяка тема са предложени съответната глава от учебника, анимирана презентация, мисловна карта, тестове за самостоятелна работа, въпроси за самоподготовка. Генерират се и тестове за проверка на знанията върху целия материал.

За да се ориентирате в заглавието, може да прегледате презентацията на първата тема.

Заглавието изследва причините, които налагат развитието на публичния сектор и провеждането на социална политика, анализира различните инструменти на публичните политики и отговоря на въпросите кой се облагодетелства от тях и кой поема разходите, как те въздействат върху индивидуалното поведение и дали и в каква степен те са рационален отговор и решение на реално съществуващите практически проблеми. Разглеждат се и алтернативните институционални структури, натрупаният опит в развитите страни и у нас в тяхното приложение и се търсят ефективните за българските условия решения.
В този курс е включена информацията, която е необходима за постигането на целите на дисциплината Икономика на труда и успешното представяне на изпитите. Структурата на курса предлага редица възможности за самостоятелна подготовка. Тук по всяка една от темите ще намерите основната учебна литература, РРТ презентация на лекцията и тест за проверка на знанията.
Макроикономиката изучава поведението на основните агрегатни величини в националните икономики, връзките между тях и възможните политики за регулирането им. В този курс са представени позициите на основните теоретични школи, а картината на макроикономическите зависимости се изгражда системно. Първо се анализира равновесието на пазарите на стоки и услуги. След това равновесието на паричните пазари и ресурсните пазари. Накрая се изследва и влиянието на макроикономическата политика при отворена икономика. Освен учебник по дисциплината заглавието включва и презентация по всяка от петнадесетте теми и тестове за проверка на знанията върху целия материал.

Заглавието запознава обучаемите със съвременните иконометрични методи и техники, прилагани в практиката на икономическия анализ. След успешно завършване на курса по дисциплината, студентите ще са в състояние да боравят и прилагат голям брой практически подходи при решаване на задачи третиращи количествени зависимости между икономически параметри и величини. Изграждат се преносими умения за: (1) основите на иконометрията и нейното приложение в икономическите анализи; (2) подпомагане на решенията в широк социален и политически контекст. Всички тези преносими умения са приложими и имат определена роля в процесите на вземането на решения.

Заглавието запознава студентите с  подхода на икономическата теория към разбирането на човешкото поведение. Изложението осигурява базисни познания по икономика, като акцентира върху методологическите аспекти на икономическия анализ. Представят се класическите и традиционни за въвеждащите икономически курсове концепции, обясняващи разпределението на ресурсите, ценовия механизъм, ефективния избор, производството, пазарните структури, фирменото управление на ресурсите и мотивацията на труда. Заедно с това се правят връзки и към едни от най-мощните оръдия на съвременната икономическата теория – теорията за фирмата, теорията на игрите, икономиката на информацията и поведенческата икономика, оценяващи ситуациите на ограничена рационалност, високи транзакционни разходи, взаимосвързано поведение и несигурност.