Този учебник е предназначен за обучаемите от специалност „Корабни машини и механизми“ на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ по учебната дисциплина „Съпротивление на материалите“. Целта на автора е да представи съдържанието по максимално достъпен и онагледен начин. Освен това с всички примери се цели да се покаже приложимостта на теорията в бъдещата работа на студентите, а именно експлоатацията на корабни машини и механизми. Знанията, придобити по тази дисциплина представляват теоретичен фундамент при изучаването на специалните дисциплини.
Дисциплината „Инженерна графика“ е първата основна дисциплина в професионалната подготовка на техническите кадри. Това е ключът, чрез който по-лесно се усвояват всички следващи технически дисциплини в курса на обучение. Ето защо нейната главна задача е да развие техническо мислене, пространствено виждане в обучаемите, да изгради в тях чувство за точност, ред, дисциплина, естетичност, да ги научи леко да боравят със стандартни таблици и каталози, които да могат да прилагат и в бъдещата си работа.
Учебникът по геодезия е предназначен за разширяване на теоретичните знания и практическите навици на студентите редовно и задочно обучение, специалност „Корабоводене” от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” по учебната дисциплина „Геодезия, картография и лоция”. Съдържанието му е съобразено с учебните програми за дисциплината. Учебникът е полезен при изучаване на учебната дисциплина „Навигация”, а така също и за квалификацията на морските кадри.
Учебникът „Корабни котли“ е написан в съответствие с учебните програми във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“. В него е събран, методически правилно подреден и изложен по достъпен начин учебният материал по изучаваната дисциплина, кореспондиращ с дисциплините Физика, Висша математика, Термодинамика, Механика на флуидите, Теоретична механика, Машинни елементи и Корабни дизелови двигатели. Учебния материал осигурява дисциплините Експлоатация на корабните енергетични уредби, Автоматично регулиране и управление на корабните енергетични уредби и Техническо обслужване и ремонт на кораба.
Учебникът „Корабни котли“ е написан в съответствие с учебните програми във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“. Предназначен е на неспециалисти.
Заглавието дава знания как работят електронните елементи и основните звена на електронната апаратура, използвана в корабоплаването; какви са параметрите, структурата, състава и принципите на изграждане на електронните устройства; както и за приложенията на съвременните електронни устройства, използвани в корабоплаването.
Курсът по "Теоретична механика, част 1" - Статика и Кинематика е предназначен за студентите и курсантите от ВВМУ "Н. Вапцаров", но може да служи като учебно помагало и на студенти от машинните инженерни специалности на други Висши училища. В него са разгледани основните въпроси от статиката и кинематиката съобразно с учебната програма на ВВМУ и учебните програми на машинните специалности на другите висши училища.
Курсът по Теоретична механика II част - Динамика е предназначен за студентите и курсантите от ВВМУ "Н.Й.Вапцаров", но може да служи като учебно помагало и за студенти от машинните инженерни специалности на други Висши училища. В него са разгледани основните въпроси от динамиката съобразено с учебната програма на ВВМУ и учебните програми на машинните специалности на другите висши училища.
Заглавието Техническа механика е предназначено за студенти от немашиностроителните специалности изучаващи съкратен курс по механика. В него са разгледани основни въпроси от "Теоретичната механика" и "Съпротивление на материалите " съобразено с учебните програми  за специалностите "Корабоводене", "Експлоатация на флота и пристанищата" и други немашиностроителни специалности.