Курсът запознава обучаемите със съвременните идеи и концепции в областта на количествения анализ на решения.
Курсът анализира в 23 теми проблемите на електронния бизнес и техническия анализ на пазара. Включва и подробен речник на термините.
Заглавието разглежда теми, касаещи пазарната среда с основните фактори и елементи, оказващи влияние върху дейността на бизнес организациите, а така също и основните организационни форми на бизнеса. Специално внимание е отделено на въпросите, свързани с капитала на фирмата - неговата същност, състав, структура, кръгооборот и т.н. Разгледани са въпросите за себестойност (производствено-реализационни разходи), цени и ценова политика на фирмата, реализация на продукцията, финанси и финансов резултат на предприятието.
Авторите на настоящата книга си поставят за цел да изяснят същността на понятието „маркетинг”, да обърнат внимание на маркетинговия инструментариум и неговото приложение при разработване на стратегиите и тактиките на фирмите, насочени към налагане на пазара и реализиране на печалба.
Настоящият учебник е предназначен за студентите, изучаващи предприемачество и неговите иновативни приложения в социалната сфера. Изложението е посветено на изследване и анализ на същността на социалното предприемачество. Изследвани са предпоставките за възникване на самото явление, както и приносът на изследователи при дефиниране на самото понятие. Проучват се моделите и формите за формиране и осъществяване на процеса на социалното предприемачество. Разнообразието от подходи, приложени в изследването: стратегическо управление, мениджмънт, организационна психология - осигуряват теоретико-методологична база за обяснение на социалното предприемачество като комплексен феномен и очертават нови насоки при неговото проучване - регионален контекст, културна обусловеност, нагласи за социалното предприемачество и пр.
Заглавието е насочено приоритено към съмременните проблеми и актуални въпроси на предприемаческото знание. Изясняват се теоретични концепции, представят се модели и анализи за иновативните предприемачеаски аспекти. Те се отнасят до съвременни управленски технолигии, като например предпримаческо управление, вътрешно предприемачество, социално предприемачество, устойчиво предприемачество, предприемаческа култура и др.
Запознава обучаемите с базисни концепции в управленската наука, нейната еволюция и основни управленски функции. Представят се същността, етапите и подходите при вземане на управленски решения и при осъществяване на функциите - планиране, организиране, ръководство и контрол. Курсът осигурява знание относно свързващите процеси в управлението - мотивация, лидерство, групи и групова динамика.
Изследват се трудовите отношения при вътрешна организация на труда, паричните и непарични възнаграждения, управленските йерархии, подбора и освобождаването на персонала, стимулите за висока производителност. Материалът включва редица приложения и е ориентиран към управленската практика.

Заглавието разглежда теорията и практиката на управлението на човешките ресурси. В него са включени казуси, задачи и тестове за обратна връзка. Предназначено е за студенти, изучаващи едноименната дисциплина в бакалавърските курсове.