Учебното пособие изяснява основанията на правилата и нормите на етиката в бизнеса. Същото е структурирано в четири части, като първата е посветена на проблема за етиката и морала; втората насочва вниманието към културата и организацията като основни измерения на човека в неговата обществена реализация; третата част разкрива характеристиките на бизнес етиката; в четвъртата част се описват белезите на бизнес комуникацията и някои по-съществени правила на бизнес етикета.
Курсът запознава обучаемите със съвременните идеи и концепции в областта на количествения анализ на решения.
Курсът анализира в 23 теми проблемите на електронния бизнес и техническия анализ на пазара. Включва и подробен речник на термините.
Заглавието разглежда теми, касаещи пазарната среда с основните фактори и елементи, оказващи влияние върху дейността на бизнес организациите, а така също и основните организационни форми на бизнеса. Специално внимание е отделено на въпросите, свързани с капитала на фирмата - неговата същност, състав, структура, кръгооборот и т.н. Разгледани са въпросите за себестойност (производствено-реализационни разходи), цени и ценова политика на фирмата, реализация на продукцията, финанси и финансов резултат на предприятието.
Авторите на настоящата книга си поставят за цел да изяснят същността на понятието „маркетинг”, да обърнат внимание на маркетинговия инструментариум и неговото приложение при разработване на стратегиите и тактиките на фирмите, насочени към налагане на пазара и реализиране на печалба.
Съдържанието на това учебно пособие отразява схващането на авторите, че хората са най-важният и критичен за успеха на всяка организация ресурс, както в теорията по управление на човешките ресурси, така и в практиката на съвременните организации. Задачата е неговите ползватели да усвоят определен обем знания и умения за използване на набор от инструменти за осъществяване на това управление.
Очакваните резултати от обучението са три. Първо, владеене на основните понятия и въвеждане в концепцията за управление на човешките ресурси. Второ, разбиране и усвояване на основните дейности, свързани с планирането, формирането, обучението, развитието, кариерата, оценяването, възнаграждаването и отношенията с хората в организацията. Трето, разбиране и оценяване на взаимодействието на управлението на човешките ресурси с другите компоненти на организацията и външната среда.
Основните теми са 15 и са обособени в следните основни направления: концепцията ЧР (теми 1, 2, 3); среда и стратегическо управление на ЧР (теми 4 и 5); дейности по управление на човешките ресурси (теми 6, 7, 8, 9, 10); взаимодействие на системата за човешките ресурси с външната среда (теми 11, 12, 13, 14, 15).
Курсът по „Основи на предприемачество” има за цел да разшири знанието на студентите относно задачите, инструментариума, организацията, културата и функциите на предприемачеството. Има основно, системообразуващо, специализиращо и детайлизиращо значение в общия обем на управленско знание.

Основните тематични единици включват: анализ на предприемаческата идея; развитие на българското предприемачество; ролята на знанието в предприемачеството; работна среда на предприемача; основни компоненти на предприемаческия процес; задачи и инструментариум на предприемаческия анализ; предприемачески стратегии, предприемачески прозорци; форми на предприемаческа дейност; предприемаческия план; задачи и особености на предприемаческото управление; социалната отговорност на предприемачите; предприемаческите мрежи.

Настоящият учебник е предназначен за студентите, изучаващи предприемачество и неговите иновативни приложения в социалната сфера. Изложението е посветено на изследване и анализ на същността на социалното предприемачество. Изследвани са предпоставките за възникване на самото явление, както и приносът на изследователи при дефиниране на самото понятие. Проучват се моделите и формите за формиране и осъществяване на процеса на социалното предприемачество. Разнообразието от подходи, приложени в изследването: стратегическо управление, мениджмънт, организационна психология - осигуряват теоретико-методологична база за обяснение на социалното предприемачество като комплексен феномен и очертават нови насоки при неговото проучване - регионален контекст, културна обусловеност, нагласи за социалното предприемачество и пр.
Запознава обучаемите с базисни концепции в управленската наука, нейната еволюция и основни управленски функции. Представят се същността, етапите и подходите при вземане на управленски решения и при осъществяване на функциите - планиране, организиране, ръководство и контрол. Курсът осигурява знание относно свързващите процеси в управлението - мотивация, лидерство, групи и групова динамика.
Изследват се трудовите отношения при вътрешна организация на труда, паричните и непарични възнаграждения, управленските йерархии, подбора и освобождаването на персонала, стимулите за висока производителност. Материалът включва редица приложения и е ориентиран към управленската практика.