В изданието се прави опит да се очертае мястото на експерименталната психология сред останалите психологични дисциплини и да се анализират методологичните, теоретичните и практико-приложните проблеми свързани с планирането, подготовката, провеждането на експериментални психологични изследвания и анализиране на резултатите от тях.

Предназначено е за всички, които се интересуват от проблемите на експерименталното психологично изследване - практикуващи психолози, педагози, научни работници, преподаватели, докторанти и студенти по психология и педагогика.

Настоящото заглавие разглежда специфични проблеми на организационната психология. Подходът към тях излиза извън рамките на утвърдената традиция. Насочено е към студенти, преподаватели по организационна психология и ръководители от практиката.
Заглавието предлага знания за психологическите аспекти на управленската дейност и изгражда умения да се прилагат знанията при оценка и регулиране на организационните явления и процеси в групите и екипите.
Заглавието съдържа основния лекционен курс по едноименната дисциплина; резюмета, акцентиращи върху иновационните теоретични проблеми, представени в лекционния курс; тестове, с които ще проверите своите теоретични знания за същността на комуникациите в управлението; тестове, с които ще опознаете своите практически комуникативни умения; позиции на специалисти по теория и практика на социалните комуникации. В него ще откриете: какви са вашите теоретични познания за комуникациите между хората; какви са вашите практически комуникативни умения; какви позиции предлагат специалистите по теория и практика на комуникативното поведение.