ESTI (Education Status Test in Insurance) е предназначен за студентите от спец. "Застраховане и осигуряване”, ОКС "Бакалавър” при ИУ - Варна. С него можете да определите степента на своята подготовка за комплексния държавен изпит. ESTI Ви дава възможност за допълнителна самостоятелна работа по темите, включени във въпросника за държавен изпит. Тестовите въпроси обхващат теоретични концепции, практически примери и задачи за изчисляване. Предвидени са два вида тестове: тестове по отделни дисциплини и комбинирани тестове. Имате възможност да направите по два теста от всяка дисциплина, които включват по 6 въпроса, генерирани на случаен принцип. Комбинираният тест включва 80 въпроса от всички дисциплини. Системата избира въпросите произволно от голяма база данни. Броят на опитите за попълване на комбинирания тест е неограничен, но тестът може да се стартира веднъж на всеки три дни. Надяваме се, че ESTI ще Ви бъде от полза за успешното полагане на комплексния държавен изпит по "Застраховане и осигуряване”. Достъпът до заглавието е в периода от 1 януари до 30 септември. Същият се прекратява на 1 октомври.

Настоящото издание на „Инвестиционен мениджмънт“ е посветено на проблемите на формирането на диверсифициран инвестиционен портфейл и текущото управление на рисковите експозиции с оглед постигането на устойчива възвращаемост при приемливи нива на риск. Разгледани са въпросите на различните класове активи, диверсификацията на рисков портфейл, облигационния анализ, активният и пасивен мениджмънт, оценката на портфейлното изпълнение, както и хеджиращи техники. Предназначен е за подготовката по дисциплината „Управление на инвестициите в застраховането и осигуряването“ на студентите от специалност „Застраховане и осигуряване“, но е възможно да се ползва от широк кръг читатели от академичната общност и практици.
FEST (Financial Education Status Test) е предназначен за студентите от спец. "Финанси”, ОКС "Бакалавър” при Икономически университет - Варна. С него можете да определите степента на своята подготовка за комплексния държавен изпит. FEST Ви дава възможност за допълнителна самостоятелна работа по темите, включени във въпросника за държавен изпит. Тестовите въпроси включват теоретични концепции, практически примери и задачи за изчисляване. Предвидени са два вида тестове: тестове по отделни дисциплини и комбинирани тестове. Специализираните тестове позволяват да проверите знанията си, след като се подготвите по конкретна дисциплина. Имате възможност да направите два специализирани теста от всяка дисциплина, които включват по 6 въпроса, генерирани на случаен принцип. Комбинираният тест включва 80 въпроса от всички дисциплини. Системата избира въпросите произволно от голяма база данни. Броят на опитите за попълване на комбинирания тест е неограничен, но тестът може да се стартира веднъж на всеки три дни. Надяваме се, че FEST ще Ви бъде от полза за успешното полагане на комплексния държавен изпит по "Финанси”. С цел съгласуване с датите за явяване на държавен изпит достъпът до заглавието е в периода от 1 януари до 30 септември. Същият се прекратява на 1.10. За повече подробности вижте ТУК.

Този курс има за цел да даде базисни и специализирани знания на студентите в областта на: природата и еволюцията на финансовото и банково посредничество; моделите на банкиране и видовете банкови институции; структурата и регулирането на съвременните банкови системи; икономиката на модерните банкови фирми. Специално внимание се отделя както на базисните сделки, типични за банковите институции (депозитни и кредитни сделки), така и на модерните банкови продукти и услуги, свързани с посредничество на паричните и капиталови пазари. Курсът е структуриран в 8 теми, като първата е въвеждаща в проблематиката на финансовото посредничество, структурата на финансовия сектор и мястото на банките в него, а в последната се прави опит да се анализира променящият се бизнесмодел на банкиране в условията на новата пазарна среда.
Заглавието представя основните въпроси  на организацията и техниката на счетоводството. Предназначено е за студентите от специалност "Счетоводство и контрол” и формила специалните, профилиращи знания на студентите. Без изучаване на тематичните единици по този курс не е възможно да се усвоят теоретични знания и практически навици по счетоводното отчитане на отделните обекти и организацията на счетоводно-отчетния процес  в предприятието.
Предлаганият учебник е предназначен за студентите, изучаващи дисциплините „Корпоративни финанси“, „Финанси на предприятието“, „Финансов мениджмънт“ и други, свързани с управлението на финансите на фирмата. Книгата може да бъде полезна и за всички, които имат интереси в областта на финансовия мениджмънт. Усвояването на представените концепции изисква познаване на базисните принципи за времева стойност на парите, риск и възвръщаемост и оценяване на финансовите активи.
Учебникът има структурата на лекционен курс по „Теория на парите“ и е предназначен за студентите от спец. „Финанси“ в Икономически университет – Варна. Той може да бъде полезно четиво и за всички, които проявяват любопитство към проблемите на Учението за парите. Темите, които се разглеждат, включват представяне на ключовата концептуална рамка на съвременните пари и парична система, теоретичните насоки на изследванията за влиянието на парите върху икономическата активност, основните въпроси на централното банкерство и на провежданата монетарна политика. Обръща се специално внимание на режима на паричен съвет, който функционира у нас вече 20 години, а също на институционалните и функционални параметри на Евросистемата и Европейската централна банка. За да се ориентирате в заглавието, може да се запознаете със съдържанието, предговора и част от първа глава.
В настоящия учебник по Теория на счетоводството, акцентът се поставя върху осмислянето на теоретичните счетоводни принципи и вътрешната логика на счетоводството. Отправна точка в разглеждането на счетоводната проблематика е същността и значението на счетоводството и изясняване на неговата логика и принципи. Впоследствие се посочват правилата за съставяне на счетоводния баланс, откриването, воденето и приключването на счетоводните сметки, изясняване на въпросите свързани с документирането и инвентаризирането на отчетните обекти, класификацията на счетоводните сметки и др. Накрая се завършва с разглеждане на същността, ролята, значението и предназначението на годишния финансов отчет като краен продукт на финансовото счетоводство. Заглавието съдържа и тестове за самостоятелна подготовка и проверка на знанията по всяка тема, както и решени примерни счетоводни задачи.
Курсът осигурява специфични за знания за: Теоретичните основи на финансите; Същността на финансовия мениджмънт; Оценяването на финансовите активи; Анализ и оценка на ефективността на инвестиционните проекти и решения; Формите на финансиране; Финансовото планиране и стратегии. Обучаемите трябва да са в състояние да прилагат основните икономически принципи и икономическия начин на мислене във формулирането, интерпретацията и оценката на икономически проблеми с ниска степен на сложност от професионалната им област, ежедневието и сферата на социално-икономическата политика.
Ръководството е съобразено с учебната програма на дисциплините „Банково счетоводство” и „Бюджетно счетоводство”, предназначени за студенти от бакалавърски програми „Финанси и счетоводство” и „Публична администрация и мениджмънт” и магистърска програма „Финанси и счетоводство”, три- и четири-семестриален курс на обучение във ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна. Може да се ползва и от учащите се в други висши училища. В ръководството са представени синтезирано лекциите на преподавателя. Има разработени практически примери. В края на всяка част има тест за самоподготовка. Използваната нормативна литература е актуална към юни 2015 г.
Основна цел на Финансови инвестиции (избрани лекции) е да послужи на студентите от специалност Финанси изучаващи едноименния предмет. Книгата би била от полза и за тези читатели, които се интересуват от инвестиционен и портфейлен анализ, технически анализ, опции и фючерси. Към всяка глава, предполагаща решаването на числови задачи, са предоставени такива заедно с решението им. Осигурен е достъп до тест банка от затворени въпроси за проверка и затвърждаване на придобитите знания.