ESTI (Education Status Test in Insurance) е предназначен за студентите от спец. "Социална сигурност и застраховане" и "Застраховане и осигуряване”, ОКС "Бакалавър” при ИУ - Варна. С него можете да определите степента на своята подготовка за комплексния държавен изпит. ESTI Ви дава възможност за допълнителна самостоятелна работа по темите, включени във въпросника за държавен изпит. Тестовите въпроси обхващат теоретични концепции, практически примери и задачи за изчисляване. Предвидени са два вида тестове: тестове по отделни дисциплини и комбинирани тестове. Имате възможност да направите по два теста от всяка дисциплина, които включват по 6 въпроса, генерирани на случаен принцип. Комбинираният тест включва 80 въпроса от всички дисциплини. Системата избира въпросите произволно от голяма база данни. Броят на опитите за попълване на комбинирания тест е неограничен, но тестът може да се стартира веднъж на всеки три дни. Надяваме се, че ESTI ще Ви бъде от полза за успешното полагане на комплексния държавен изпит. Достъпът до заглавието е в периода от 1 януари до 30 септември. Същият се прекратява на 1 октомври.

Настоящото издание на „Инвестиционен мениджмънт“ е посветено на проблемите на формирането на диверсифициран инвестиционен портфейл и текущото управление на рисковите експозиции с оглед постигането на устойчива възвращаемост при приемливи нива на риск. Разгледани са въпросите на различните класове активи, диверсификацията на рисков портфейл, облигационния анализ, активният и пасивен мениджмънт, оценката на портфейлното изпълнение, както и хеджиращи техники. Предназначен е за подготовката по дисциплината „Управление на инвестициите в застраховането и осигуряването“ на студентите от специалност „Застраховане и осигуряване“, но е възможно да се ползва от широк кръг читатели от академичната общност и практици.
FEST (Financial Education Status Test) е предназначен за студентите от спец. "Финанси”, ОКС "Бакалавър” при Икономически университет - Варна. С него можете да определите степента на своята подготовка за комплексния държавен изпит. FEST Ви дава възможност за допълнителна самостоятелна работа по темите, включени във въпросника за държавен изпит. Тестовите въпроси включват теоретични концепции, практически примери и задачи за изчисляване. Предвидени са два вида тестове: тестове по отделни дисциплини и комбинирани тестове. Специализираните тестове позволяват да проверите знанията си, след като се подготвите по конкретна дисциплина. Имате възможност да направите два специализирани теста от всяка дисциплина, които включват по 6 въпроса, генерирани на случаен принцип. Комбинираният тест включва 80 въпроса от всички дисциплини. Системата избира въпросите произволно от голяма база данни. Броят на опитите за попълване на комбинирания тест е неограничен, но тестът може да се стартира веднъж на всеки три дни. Надяваме се, че FEST ще Ви бъде от полза за успешното полагане на комплексния държавен изпит по "Финанси”. С цел съгласуване с датите за явяване на държавен изпит достъпът до заглавието е в периода от 1 януари до 30 септември. Същият се прекратява на 1.10. За повече подробности вижте ТУК.

Този курс има за цел да даде базисни и специализирани знания на студентите в областта на: природата и еволюцията на финансовото и банково посредничество; моделите на банкиране и видовете банкови институции; структурата и регулирането на съвременните банкови системи; икономиката на модерните банкови фирми. Специално внимание се отделя както на базисните сделки, типични за банковите институции (депозитни и кредитни сделки), така и на модерните банкови продукти и услуги, свързани с посредничество на паричните и капиталови пазари. Курсът е структуриран в 8 теми, като първата е въвеждаща в проблематиката на финансовото посредничество, структурата на финансовия сектор и мястото на банките в него, а в последната се прави опит да се анализира променящият се бизнесмодел на банкиране в условията на новата пазарна среда.
Предлаганият учебник е предназначен за студентите, изучаващи дисциплините „Корпоративни финанси“, „Финанси на предприятието“, „Финансов мениджмънт“ и други, свързани с управлението на финансите на фирмата. Книгата може да бъде полезна и за всички, които имат интереси в областта на финансовия мениджмънт. Усвояването на представените концепции изисква познаване на базисните принципи за времева стойност на парите, риск и възвръщаемост и оценяване на финансовите активи.
Учебникът има структурата на лекционен курс по „Теория на парите“ и е предназначен за студентите от спец. „Финанси“ в Икономически университет – Варна. Той може да бъде полезно четиво и за всички, които проявяват любопитство към проблемите на Учението за парите. Темите, които се разглеждат, включват представяне на ключовата концептуална рамка на съвременните пари и парична система, теоретичните насоки на изследванията за влиянието на парите върху икономическата активност, основните въпроси на централното банкерство и на провежданата монетарна политика. Обръща се специално внимание на режима на паричен съвет, който функционира у нас вече 20 години, а също на институционалните и функционални параметри на Евросистемата и Европейската централна банка. За да се ориентирате в заглавието, може да се запознаете със съдържанието, предговора и част от първа глава.
Курсът осигурява специфични за знания за: Теоретичните основи на финансите; Същността на финансовия мениджмънт; Оценяването на финансовите активи; Анализ и оценка на ефективността на инвестиционните проекти и решения; Формите на финансиране; Финансовото планиране и стратегии. Обучаемите трябва да са в състояние да прилагат основните икономически принципи и икономическия начин на мислене във формулирането, интерпретацията и оценката на икономически проблеми с ниска степен на сложност от професионалната им област, ежедневието и сферата на социално-икономическата политика.
Основна цел на Финансови инвестиции (избрани лекции) е да послужи на студентите от специалност Финанси изучаващи едноименния предмет. Книгата би била от полза и за тези читатели, които се интересуват от инвестиционен и портфейлен анализ, технически анализ, опции и фючерси. Към всяка глава, предполагаща решаването на числови задачи, са предоставени такива заедно с решението им. Осигурен е достъп до тест банка от затворени въпроси за проверка и затвърждаване на придобитите знания.