Настоящото издание на „Инвестиционен мениджмънт“ е посветено на проблемите на формирането на диверсифициран инвестиционен портфейл и текущото управление на рисковите експозиции с оглед постигането на устойчива възвращаемост при приемливи нива на риск. Разгледани са въпросите на различните класове активи, диверсификацията на рисков портфейл, облигационния анализ, активният и пасивен мениджмънт, оценката на портфейлното изпълнение, както и хеджиращи техники. Предназначен е за подготовката по дисциплината „Управление на инвестициите в застраховането и осигуряването“ на студентите от специалност „Застраховане и осигуряване“, но е възможно да се ползва от широк кръг читатели от академичната общност и практици.
Този курс има за цел да даде базисни и специализирани знания на студентите в областта на: природата и еволюцията на финансовото и банково посредничество; моделите на банкиране и видовете банкови институции; структурата и регулирането на съвременните банкови системи; икономиката на модерните банкови фирми. Специално внимание се отделя както на базисните сделки, типични за банковите институции (депозитни и кредитни сделки), така и на модерните банкови продукти и услуги, свързани с посредничество на паричните и капиталови пазари. Курсът е структуриран в 8 теми, като първата е въвеждаща в проблематиката на финансовото посредничество, структурата на финансовия сектор и мястото на банките в него, а в последната се прави опит да се анализира променящият се бизнесмодел на банкиране в условията на новата пазарна среда.
Предлаганият учебник е предназначен за студентите, изучаващи дисциплините „Корпоративни финанси“, „Финанси на предприятието“, „Финансов мениджмънт“ и други, свързани с управлението на финансите на фирмата. Книгата може да бъде полезна и за всички, които имат интереси в областта на финансовия мениджмънт. Усвояването на представените концепции изисква познаване на базисните принципи за времева стойност на парите, риск и възвръщаемост и оценяване на финансовите активи.
Учебникът има структурата на лекционен курс по „Теория на парите“ и е предназначен за студентите от спец. „Финанси“ в Икономически университет – Варна. Той може да бъде полезно четиво и за всички, които проявяват любопитство към проблемите на Учението за парите. Темите, които се разглеждат, включват представяне на ключовата концептуална рамка на съвременните пари и парична система, теоретичните насоки на изследванията за влиянието на парите върху икономическата активност, основните въпроси на централното банкерство и на провежданата монетарна политика. Обръща се специално внимание на режима на паричен съвет, който функционира у нас вече 20 години, а също на институционалните и функционални параметри на Евросистемата и Европейската централна банка. За да се ориентирате в заглавието, може да се запознаете със съдържанието, предговора и част от първа глава.
Курсът осигурява специфични за знания за: Теоретичните основи на финансите; Същността на финансовия мениджмънт; Оценяването на финансовите активи; Анализ и оценка на ефективността на инвестиционните проекти и решения; Формите на финансиране; Финансовото планиране и стратегии. Обучаемите трябва да са в състояние да прилагат основните икономически принципи и икономическия начин на мислене във формулирането, интерпретацията и оценката на икономически проблеми с ниска степен на сложност от професионалната им област, ежедневието и сферата на социално-икономическата политика.
Основна цел на Финансови инвестиции (избрани лекции) е да послужи на студентите от специалност Финанси изучаващи едноименния предмет. Книгата би била от полза и за тези читатели, които се интересуват от инвестиционен и портфейлен анализ, технически анализ, опции и фючерси. Към всяка глава, предполагаща решаването на числови задачи, са предоставени такива заедно с решението им. Осигурен е достъп до тест банка от затворени въпроси за проверка и затвърждаване на придобитите знания.