Настоящият учебник е предназначен за студентите от специалностите „Експлоатация на флота и пристанищата” и „Мениджмънт на водния транспорт”, но може да се използва от всеки, който се интересува от морски английски език. Целта му е да запознае обучаемите с основната терминология, свързана с видовете кораби и товари, експлоатацията на корабите и комуникациите на море. За да се осигури възможност за самостоятелна подготовка, след всеки текст е даден превод на основни термини и изрази.
Заглавието представя един философски подход към проблема за културата, който е актуален не само за науката, но и за обяснението на сложните процеси в съвременния свят. В трите части "Философия", "Култура" и "Културно-исторически парадигми на мислене: философски проекции", включващи девет глави, е разгледана рационалистичната основа на философията и културата в теоретичен и исторически аспект, като трите исторически типа на европейската мисловност (антична, модерна и постмодерна) са представени чрез философските възгледи на Платон, Аристотел, Декарт, Лок, Кант, Хегел, Маркс, Хусерл, Витгенщайн и Лиотар. Водещи идеи на работата са: първо, че философията е иманентна на човешкото съществуване; второ, че културата изразява специфичния начин на човешкото съществуване чрез създаване; трето, че различните култури са възникнали заедно с възникването на различните човешки общности, т.е. те са се самопородили и не са моделирани по предварително изработен проект; четвърто, че европейската рационалистично - антропоцентрична култура, създала съвременната цивилизация, е обременена с опасна експанзионистичност по отношение на света.