Заглавието представя един философски подход към проблема за културата, който е актуален не само за науката, но и за обяснението на сложните процеси в съвременния свят. В трите части "Философия", "Култура" и "Културно-исторически парадигми на мислене: философски проекции", включващи девет глави, е разгледана рационалистичната основа на философията и културата в теоретичен и исторически аспект, като трите исторически типа на европейската мисловност (антична, модерна и постмодерна) са представени чрез философските възгледи на Платон, Аристотел, Декарт, Лок, Кант, Хегел, Маркс, Хусерл, Витгенщайн и Лиотар. Водещи идеи на работата са: първо, че философията е иманентна на човешкото съществуване; второ, че културата изразява специфичния начин на човешкото съществуване чрез създаване; трето, че различните култури са възникнали заедно с възникването на различните човешки общности, т.е. те са се самопородили и не са моделирани по предварително изработен проект; четвърто, че европейската рационалистично - антропоцентрична култура, създала съвременната цивилизация, е обременена с опасна експанзионистичност по отношение на света.