Обща информация

1. FEST е предназначен за студентите от спец. „Финанси", ОКС „Бакалавър" при Икономически университет - Варна.

2. FEST тестовете имат за цел единствено да улеснят подготовката на студентите за държавен изпит. Работата с тези тестове не е обвързана по никакъв начин с провеждането на държавния изпит. Резултатите от електронните тестове не се следят и не влияят върху оценката от държавния изпит.

3. FEST включва два вида тестове: тестове по отделни дисциплини (специализирани тестове) и комбинирани тестове.

4. Съдържанието на въпросите включва теоретични концепции, практически примери и задачи за изчисляване.

5. Всяка страница на FEST включва по два въпроса. След отбелязване на техните отговори се преминава към следващата страница с линка „Напред". Не трябва да се натиска бутона „Изпрати отговорите" преди да са дадени отговори на всички въпроси от FEST, защото това прекратява попълването на теста и отчита един завършен опит.

6. По време на попълването на FEST тестовете е възможно връщане към предходни въпроси и промяна на отбелязани отговори, което става с линка „Предишен".

7. На всеки въпрос от FEST тестовете трябва да се маркира отговор, защото системата приема за грешен всеки въпрос без отговор. На държавния изпит обаче въпроси без отговор носят нула точки.

Специализирани FEST тестове

1. Специализираните FEST тестове установяват степента на подготовка по отделните дисциплини, включени във въпросника за държавен изпит по „Финанси".

2. Попълването на специализираните FEST тестове е подходящо да става след приключване на подготовката по съответната дисциплина.

3. По всяка дисциплина могат да се направят два специализирани FEST теста, които включват по 6 въпроса, генерирани на случаен принцип.

4. Вторият опит за попълване на специализирания FEST тест по всяка дисциплина е достъпен 24 часа след стартиране на първия.

5. Времето за попълването на всеки специализиран FEST тест е ограничено в рамките на 15 минути.

6. Попълнените тестове и получените резултати се запазват и могат да се разглеждат отново.

Комбиниран FEST тест

1. Комбинираният FEST тест има същата структура както теста на комплексния държавен изпит по „Финанси".

2. Комбинираният FEST тест включва 80 въпроса с по четири алтернативни отговора, от които трябва да се отбележи само един. При всяко стартиране на теста се генерират различни въпроси на случаен принцип.

3. Времето за попълването на целия тест е ограничен в рамките на 3 астрономически часа.

4. Комбинираният FEST тест включва въпроси от всички изучавани специални дисциплини. Броят на въпросите от всяка дисциплина е пропорционален на нейния хораруим от лекции.

5. Броят на опитите за попълване на комбинирания FEST тест е неограничен, но в периода до 31 май стартирането на теста е възможно веднъж на всеки 7 дни. След тази дата комбинираният FEST тест може да се стартира веднъж на всеки 3 дни.

6. Ако след попълването на комбинираните FEST тестове, има въпроси, на които е отговорено грешно, то подготовката на студента вероятно не е достатъчна за успешното полагане на комплексния държавен изпит.

7. След всяко попълване на комбинирания FEST тест системата показва само броя на правилните отговори от общия брой въпроси в теста.

8 . Резултатът от комбинирания FEST тест може да се преизчисли в точки според приетите от катедрата правила за оценяване по следния начин: броят на верните отговори трябва да се умножи по 1,25 и от получения резултат да се извади броят на грешните отговори, умножен по 0,25.

Пример: Ако след попълване на теста резултатът е 60/80 (75%), то верните отговори са 60, а грешните са 20. Резултатът в точки е 70 т. (60.1,25 - 20.0,25 = 70). Според скалата за оценяване това отговаря на оценка Много добър (4,50).

Последно модифициране: сряда, 6 май 2015, 20:24